Polityka prywatności

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przykładamy szczególną wagę do ochrony powierzonych jej danych osobowych. W tym celu oraz w celu realizacji postanowień obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO został stworzony zbiór zasad tworzący politykę prywatności Naszej firmy, która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez Master Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Marka Kotańskiego 1, o numerze NIP: 739-388-04-95, REGON: 363167411.

CEL SERWISU

Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat firmy Master Agro Sp. z o.o. w zakresie między innymi:

 • Przedmiotu działalności,
 • Świadczonych usług,
 • Informacji związanych z zakresem świadczonych usług.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji umowy zawartej z Master Agro Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
 • marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 • wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyraził/a Pan/Pani dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • finansowo księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Master Agro Sp. z o.o. , do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Master Agro Sp. z o.o. , przez okres 5 lat od zakończenia umowy,
 • analitycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

PRAWA AUTORSKIE

Zawartość strony internetowej www.masteragro.eu jest naszą własnością, a wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
Strona internetowa oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

INFORMACJE

Firma Master Agro Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej i nie gwarantuje ich aktualizacji. 
W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii lub stwierdzeń zamieszczonych na stronie internetowej. Informacje zawarte na stronie internetowej oraz stronach z nią powiązanych (np. blogach) mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.
Informacje zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Master Agro Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej.

DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia RODO, jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych przez Master Agro Sp. z o.o.. Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z w/w przepisów prawa, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz przekazania w przypadkach określonych przepisami prawa.
Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach bądź korzystania z usług Master Agro Sp. z o.o., prosimy przesyłać na adres mailowy masteragro@masteragro.eu

PLIKI COOKIES

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

DODATKOWE INFORMACJE

Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędne.
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał ze strony internetowej wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Master Agro Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony internetowej oraz za przerwy w jej dostępności. Master Agro Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej jest bezpłatne. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie i polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu i polityki prywatności na stronie internetowej i obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Niniejszy regulamin i polityka prywatności są udostępniane nieodpłatnie użytkownikom strony internetowej, którzy mogą je pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Potrzebujesz fachowej pomocy? Napisz do nas!